Provozní řád klubu

1. Vymezený prostor slouží pro vodní lyžování max jedno plavidlo,max .dvě plavidla provádějící akrobatické činnosti nebo wakesurfing . Provozování vodního lyžování je signalizováno vyvěšením žlutého balónu s nápisem SPORT. Na břehu je vymezený prostor označen břehovými signálními znaky E 16 a E 17.

2. Pro vodní lyžování může být použito jen to plavidlo,které má způsobilost k vlečení vodního lyžaře uvedenou v lodním osvědčení.

3. Plavidla musí být vedena osobami s příslušnými průkazy způsobilosti.

4. Vůdci plavidel jsou povinni dodržovat řád plavební bezpečnosti.Posádka vodního skútru musí mít oblečenou záchranou vestu,bez ní nesmí vyjet na vodní plochu.Posádka ostatních plavidel musí mít vesty alespoň v plavidle a to pro každého člena posádky.

5. Současné provozování vodního lyžování a provádění akrobatické činnosti nebo wakesurfingu je zakázáno !

6. Provozní doba pro vodní lyžování je každoročně od 15.4 do 30.9 a to každodenně od 8.00 do 20.00hodin. 10.-12.hod a 15.- 20 hod.klub vodního lyžování Předměřice,od 8.- 10.hod. a 12.- 15.hod pro veřejnost.

7. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno: koupání ,vytváření plavebních překážek, při signalizaci žlutým balónem je zákaz vplouvání všem ostatním plavidlům.

8. Ve vyznačeném prostoru jsou účastníci plavebního provozu povinni dbát všech předpisu nebo určenou osobu provozova-telem,které jim dává v zájmu zajištění bezpečnost plavby.

9. Vodní lyžování – je zakázáno začínat a končit jízdu od mola v prostoru přístavu.

10. Vůdce plavidla odpovídá za dodržování plavebních předpisů a tohoto „provozního řádu“,plavbu provozuje na vlastní nebezpečí.

11. Dojde- li při provozu na vodní cestě k plavební nehodě ,jsou vůdci plavidla a jeho provozovatel povinni zajistit,aby nehoda byla neprodleně ohlášena Státní plavební správě,například prostřednictvím Policie ČR. V případě,že dojde ke znečištění vod nebo k poškození vodní cesty jsou výše uvedeni povinni ohlásit nehodu též příslušnému vodohospodářskému orgánu !

Tento provozní řád je platný a schválený Státní plavební správou dne 20.12. 2013.